تبلیغات
عاشقانه های منو تو - تصور
معشوق من قسم بنامت انقدرعاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جارمیزنم که هرکس برای ابراز علاقه به معشوقش مجبور شود از کلمات من اس

تصور

دوشنبه 12 مرداد 1394 ساعت 01 و 11 دقیقه و 04 ثانیه

نویسنده : محمد ...

تصور کن روزے بهمـ پیامـ بدے و جواب ندمـ !
زنگ بزنے و تعجب کنے چرا جواب نمیدمـ !
و روزی دیگه زنگ بزنے و یکے از خانوادَمـ جواب بده بگـﮧ بفرمایید؟
و تو بگے کجایے؟؟!
بگـﮧ منظورت اون مرحومـﮧ؟
؛؛؛
چیکار میکنے؟
داد میزنے؟
گریـﮧ میکنے؟

اونوقت کـﮧ میگـﮧ امروز 4 روزه دفنش کردیمـ ،
اون لحظـﮧ چے میگے؟

؛؛؛

تا وقتی امروز کنارتمـ سعی کن دوستمـ داشتـﮧ باشے
چون ممکنـﮧ روزی بیاد و من نباشمـ ...

دیروز یکے رو دفن کردن ،
امروز یکے دیگـﮧ
× فردا همـ من ×

آره زندگے همینـﮧ...
مــــــــ ـــــــ ــــرد بایــــــــــــد...
وقتی مخاطبـــش عصبانیــه , ناراحتــه , میخواد داد بـــزنه
وایسه روبروش بگه :
تو چشام نیگـــــــا کن , بهت میگم تو چشــــــام نیگا کن!!
حالا داد بزن , بگو از چــــــی ناراحتی؟!!
بعد مخاطب داد بزنه , گله کنه, فریـــــــاد بکشه ,
گریــــــــه کنه حتی با مشتای زنونه ش بکوبه تو سینـــــــــــه مرد
ولی آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه...
همونجا باید بغلــــــش کنه
نذاره تنها باشه!
حرف نـــــــــزنه ها , توضیح نـــــــــــده ها
کل کل نکنه ها , توجیــــه نکنه ها
فقط نـــــــــــذاره احســـــــاس کنه تنهاست!!
مرد باید گاهی وقتا مردونگیشـــــــــو با سکـــــــوت ثابت کنه!! با بغلــــــــ کردنش...دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 مرداد 1394 ساعت 01 و 11 دقیقه و 46 ثانیه