تبلیغات
عاشقانه های منو تو - مترسک
معشوق من قسم بنامت انقدرعاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جارمیزنم که هرکس برای ابراز علاقه به معشوقش مجبور شود از کلمات من اس

مترسک

جمعه 12 تیر 1394 ساعت 02 و 16 دقیقه و 58 ثانیه

نویسنده : محمد ...
ارسال شده در: عاشقانه ، جملات غمگین ، داستان سوزناک ، داستان عاشقانه ، عشق تلخ ، اس ام اس غمگین ، غم انگیز ، جملات اشک آور ، داستان غمگین عاشقانه ، مترسک عاشق ،هـمیــشـه حـواسمــ بــود


وقتــی مــی آمــدی تــوی بــاغ

بـــه مــترســکــ چــوبـی اتــ ســلامـ مـیکـردی . . .

چیـزی درگوشـش میــگفتــی . . .

و با دستـــ روی شــانــه اش میــزدی(!)

بــرایمــ عجــیبــ بود امــا . .

روزی دلـمــ خــواستــ متــرسکــ بــاشمــ !.!

دوست داشتمــ پـ ــ ـ ــچ پــ ـ ـچ هـر روزتــ را بـشنـومــ . . .

آمـدمــ تــوی بــاغ

مـترسکــ همیـشـگـی اتــ را چــال کـردمــ . . .

بـعــد خـودمــ

کــلاهــش را روی سـرمــ گــذاشــتمــ(!)

پـاهـایمــ را

تــوی زمیــن کـاشــتمــ

و منتــظر آمــدنتــ شدمــ . . .

آن روز

ســایـه اتــ را که از دور دیــدمـ

دســتهــایمــ را "مثل مـتــرسکــ" بـاز کــردمــ(!)

نــزدیـکــ که شــدی

تمــامــ تنـمــ گــ ــُ ــــ ـــــر گــرفتــ . . .

تــو آمــدی

با مــهربانــی ســلامــ کــردی

ولــی چیــزی نگفتـــی !.!

و روی شـانهـ امــ نــزدی (!)

از دور

نگــاهتــ میـکــردمــ . . .

رفتــی ســراغ درختـــــ ها . . .

و بعـــد گــــل های ســرخ بـــاغ . . .

آنگـــاه کنـــارمن آمـــدی

روبـــروی متـــرسکـــ تـــازه وارد باغــتــ ایســـتـــادی

و

گفتـــی:

"امــروز چیــزی نــدارمــ که درگـــوشتـــ بگـــویمـــ . . .

چـــون او رفتـــه (!)

بعد خودتـــ را در میـــان دستــــ هــای باز متـــرســکی امــ انــداختـــی

و روی شــانه هــایمــ اشــکــ ریخــتــی . . .

مـــن

سعـــی کـــردمـــ دستـ هـــایمــ را خمــ کنــمــ و بــه موهایــتـــ دستـــ بکشــمـــ !.!

سعـــی کردمــ بگویـــمــ که نــرفتـــه امــ (!)

سعـــی کردمـــ پاهایــم را از زمیـــن دربیـــاورمـــ (!)

ســعــی کردم اشکــ بریـــزمـــ(!)

امــــ ـ ــ ـــــا نشــد . . .

مـــــن . . .

متـــرســکـــ شــده بـــودمــ . . . / ! دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مترسک عاشق ، عاشقانه ، عاشقانه ها ، عشق ، عاشقانه های من و تو ، جملات غمگین ، مترسک ،
آخرین ویرایش: جمعه 12 تیر 1394 ساعت 02 و 19 دقیقه و 47 ثانیه